Sato, S. (2020). TSUNAMI DISASTER MITIGATION BY TWO-LEVEL DESIGN. Coastal Engineering Proceedings, (36v), keynote.3. https://doi.org/10.9753/icce.v36v.keynote.3